به اندازه آزاداندیش باش

Be open-minded but not so open-minded that your brains drop out.
پست مدرن ها و آن هایی که کلیت دستگاه علم را زیر سوال می برند، از آن دسته ای هستند که از شدت آزاد اندیشی و نسبی گرایی به هذیان گویی و بی عقلی روی آورده اند!
به نظرم آزادذهن ترین تفکر در چارچوب عقلانیت، "شک گرایی علمی" (scientific skepticism) که نه می خواهد مانند فکر دکارتی جسم و ماده را زیر سوال ببرد و نه ساده لوحانه به راحتی به هر گزارشی درباره ی طبیعت و ماورا اعتماد نماید بلکه می خواهد با روش های علمی و طبیعت گرایانه و با قبول آن ها در بسیاری از گزارش های مربوط به امور طبیعت و ماورا شک کند تا به شناختی دقیق تر درباره ی جهان برسد.

/ 0 نظر / 34 بازدید