انواع فلسفه ورزی

1- فلسفه ورزی به مثابه coding (رمزنگاری)


مثل فلسفه ی سارتر و هایدگر
کار این گونه فلاسفه رمز کردن حقایق ساده است.
مثلا کد کردن این جمله که همه ی ما قبول داریم که انسان میراست به "مرگ امکان حتمی است" توسط هایدگر.


2-فلسفه به مثابه حل سودوکو


مانند فلسفه ی هگل
در این نوع فلسفه ورزی ساختن نظامی منسجم مهم و هدف می باشد که اگر یک قطعه اش تغییر نماید، کل نظام بهم می ریزد.


3- فلسفه به مثابه decoding (رمزگشایی)


که خود به دو نوع رمزگشایی از اطلاعات تقسیم می گردد:
یک. اطلاعات مهم شبیه اطلاعات نازی ها
دو. رمزگشایی برای سرگرمی
مثال اولی فلسفه ی دین و مثال دومی فلسفه‌ ی زبان می باشد.


4- فلسفه به مثابه هک و تخریب شبکه های کامپیوتری


همانند فلسفه ی دلوز
دلوز میگوید که فلسفه برای تخریب است و نباید پرسید به چه دردی میخورد!


5- فلسفه به مثابه ساخت نرم افزار های محاسباتی و آماری مثل SPSS و matlab


فیلسوفان منطق دان و معرفت شناسان و کلا آن هایی که متدولوژی ارائه میدهند چون کانت، دکارت، ارسطو و هوسرل در این قسم قرار دارند.


6- فلسفه به مثابه بازی شطرنج


هم چون فلسفه ورزی سرل

برای این گونه فیلسوفان نشان دادن نقطه ضعف های استراتژی های فکری سایر مواضع فکری دارای اهمیت است و اینان به دنبال نوعی زورآزمایی فکری هستند و البته این نوع فلسفه ورزی پرخاش گر و دنبال نابودی دین و دولت هم نمی باشد.

...............................................................................................................

Types of philosophing:


1.Philosophy as coding


Like Sartre and Heideger's philosophy
These philosophers code simple facts. As Heideger code this obvious fact that human die to "death is a necessary possible."


2.Philosophy as solving sudoku


Like Hegel's philosophy
In this type, constructing a coherent system is goal. By changing any part of these systems, they would be failed.


3.Philosophy as decoding


This type of philosophing is devided to 2 kinds:
One.Decoding important information like social nationalism party's codes.
Two.Decoding non-important information just for hobby.
Examples for the first one is philosophy of religion and for 2nd one is philosophy of language.


4.Philosophy as hacking and destroying computer systems


Like Deleuze's philosophy
Deleuze imagine that it is wrong to ask about profits of philosophy because it's only a job to destroy.


5.Philosophy as programming computational and statistical softwares like Matlab and SPSS


Like philosophy of Aristole, Kant, Descartes and Husser.
Epistemologists and logician philosophers are in this group. They give methodology for thinking.


6.Philosophy as chess game


Like Searle's philosophy
Philosophers in this group attempt to show foibles of intellectual strategies of other philosophers and thinkers and perform a intellectual match. They are not aggressive and want to destroy government or religion.

/ 0 نظر / 42 بازدید